اسلاید چیر (2)

از جنس چدن داکتیل و با کاربری اختصاصی در صنایع ریلی

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG50
    محدوده وزنی: 15 الی 100 کیلوگرم
    کاربری: صنایع ریلی