ماهک تراکتور (1)

از جنس چدن داکتیل و مختص سیستم انتقال نیروی تراکتور

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG70
    محدوده وزنی: 1 الی 15 کیلوگرم
    کاربری: صنایع تراکتورسازی