سلکتور

از جنس چدن داکتیل و با کاربری اختصاصی در صنایع تراکتورسازی

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG70
    محدوده وزنی: زیر 1 کیلوگرم
    کاربری: صنایع تراکتورسازی