شاخک

از جنس چدن داکتیل و با کاربری اختصاصی در صنایع خودروسازی سنگین

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG40
    محدوده وزنی: زیر 1 کیلوگرم
    کاربری: صنایع خودروسازی سنگین