بدنه جلویی پمپ هیدرولیک تراکتور

با کاربری اختصاصی در صنایع تراکتورسازی

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GG25
    محدوده وزنی: 1 الی 15 کیلوگرم
    کاربری: صنایع تراکتورسازی