چنگالی شاتون تراکتور


    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG70
    محدوده وزنی: 1 الی 15 کیلوگرم
    کاربری: صنایع تراکتورسازی