بست زنجیر fls سیمان

مختص کاربری در صنایع سیمان

    این ترکیب وجود ندارد.


    محدوده وزنی: 1 الی 15 کیلوگرم
    کاربری: صنایع متفرقه