جایگاه فنر


    این ترکیب وجود ندارد.


    محدوده وزنی: 15 الی 100 کیلوگرم
    کاربری: صنایع ریلی