دستگیره قفل کانتین بر جلو

از جنس چدن داکتیل و با کاربری اختصاصی در صنایع خودروسازی سنگین

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG40
    محدوده وزنی: 1 الی 15 کیلوگرم
    کاربری: صنایع خودروسازی سنگین