زبانه تریلی


    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG40
    محدوده وزنی: زیر 1 کیلوگرم
    کاربری: صنایع خودروسازی سنگین