پیستون پمپ هیدرولیک تراکتور

مختص صنایع تراکتورسازی

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG60
    محدوده وزنی: زیر 1 کیلوگرم
    کاربری: صنایع تراکتورسازی