دیسک ترمز تریلی

از جنس چدن خاکستریِ آلیاژی و با کاربری اختصاصی در صنایع خودروسازی سنگین

    این ترکیب وجود ندارد.


    محدوده وزنی: 15 الی 100 کیلوگرم
    کاربری: صنایع خودروسازی سنگین