ماهک دنده 5 نیسان

با کاربری استفاده در سیستم انتقال نیروی خودروی نیسان

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG60
    محدوده وزنی: زیر 1 کیلوگرم
    کاربری: صنایع خودروسازی سنگین