شیر پروانه‌ای فولادی


    این ترکیب وجود ندارد.


    محدوده وزنی: بیش از 100 کیلوگرم
    کاربری: صنایع آبرسانی