ماهک پاترول

از جنس چدن داکتیل و با کاربری اختصاصی در صنایع خودروسازی

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG60
    محدوده وزنی: زیر 1 کیلوگرم
    کاربری: صنایع خودروسازی سنگین