آب پخش کن پمپ باد خودروی دیزلی

از جنس چدن خاکستریِ آلیاژی و با کاربری اختصاصی در صنایع خودروسازی سنگین

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GG25
    محدوده وزنی: زیر 1 کیلوگرم
    کاربری: صنایع خودروسازی سنگین