پوسته فرمان شیر آب

از جنس چدن داکتیل و با کاربری اختصاصی در صنایع آبرسانی

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG40
    محدوده وزنی: 15 الی 100 کیلوگرم
    کاربری: صنایع آبرسانی