کله گاوی تراکتور


    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG50
    محدوده وزنی: 15 الی 100 کیلوگرم
    کاربری: صنایع تراکتورسازی