ماهک تراکتور کمرشکن (1)

مختص سیستم انتقال نیروی تراکتور

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG70
    محدوده وزنی: زیر 1 کیلوگرم
    کاربری: صنایع تراکتورسازی