زانوی پمپ بتن

از جنس فولاد آلیاژی و مختص کاربری صنایع بتن ریزی

    این ترکیب وجود ندارد.


    محدوده وزنی: 1 الی 15 کیلوگرم
    کاربری: صنایع متفرقه