چنگالی علف چین بزرگ

از جنس چدن داکتیل و با کاربری اختصاصی در صنایع کشاورزی

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG40
    محدوده وزنی: زیر 1 کیلوگرم
    کاربری: صنایع کشاورزی