ماهک دنده 1 و 2 نیسان

با کاربری اختصاصی دز سیستم انتقال نیروی خودروی نیسان

    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GGG60
    محدوده وزنی: زیر 1 کیلوگرم
    کاربری: صنایع خودروسازی سنگین