پوسته گیربکس تراکتور کمرشکن

از جنس چدن خاکستریِ آلیاژی و با کاربری اختصاصی در سیستم انتقال نیروی تراکتور


    این ترکیب وجود ندارد.


    گرید: GG25
    محدوده وزنی: 15 الی 100 کیلوگرم
    کاربری: صنایع تراکتورسازی