آزمایشگاه و کنترل کیفی

امکانات آزمایشگاهی و کنترل کیفی شرکت ریخته گری سهند ذوب     
  

  دستگاه کوانتومتر

این شرکت با داشتن دستگاه کوانتومتر روسی مدل DFS 500 در هر مرحله از ذوب‌گیری، آنالیز و کیفیت ذوب را کنترل نموده و از ترکیب مناسب ذوب اطمینان حاصل می‌نماید.

  دستگاه سختی سنج

شرکت سهند ذوب قطعات ریخته گری خود را با توجه به درخواست فنی مشتری آزمایش سختی سنج بر روی قطعات را انجام داده تا قطعات مورد نظر مشتری را بدون ایراد تولید و در اختیار مشتری قرار دهد.

  آزمایشگاه متالوگرافی

در این بخش ساختار قطعات و زمینه قطعات متالوگرافی شده با میکروسکوپ نوری کنترل می‌شود.

  کنترل ابعادی

با توجه به نقشه‌های فنی ارائه شده از طرف مشتری قطعات تولید از نظر ابعادی کنترل شده و با اندازه‌های ارائه شده مطابقت داده می‌شود.

  کنترل ظاهری

تمامی قطعات تولیدی ۱۰۰٪ به صورت ظاهری کنترل می گردد.

سازمان یار• تصویری با یک عنوان
آزمایشگاه متالوگرافی
سازمان یار• تصویری با یک عنوان
دستگاه کوانتومتر