مقالات

مقالات مرتبط با ریخته گری

ریخته گری دقیق (investment casting)

مدیر سیستم
42544259-041
آذر 1398 — 908 مشاهده investment casting دوغاب سراميكی ذوب فلز ریخته‌گری فلز

ریخته‌گری تحت فشار (دایکست)

مدیر سیستم
42544259-041
آذر 1398 — 927 مشاهده دایکست ریخته‌گری مواد مذاب

همه چیز در مورد ریخته‌گری