اخبار شرکت ریخته‌گری سهند ذوب

اخبار شرکت ریخته‌گری سهند ذوب

راه اندازی سیستم جامع مدیریت منابع سازمانی در مجموعه سهند ذوب

مدیر سیستم
42544259-041
آذر 1398 — 2681 مشاهده ذوب فلز ریخته‌گری فلز

وب سایت شرکت ریخته‌گری سهند ذوب منتشر شد

مدیر سیستم
42544259-041
آذر 1398 — 2303 مشاهده ریخته‌گری سهند ذوب وب سایت